Teaching

Computer Architecture, 2014

Faculty Summer School, Zhejiang University, 2014
TA under Prof. Yamin Li (Hosei University), and Prof. Qingsong Shi (Zhejiang University).